GDPR

Informace o zpracování osobních údajů:
Mateřská škola Láz zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ze dne 27. 4. 2016 a dalšími platnými
právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

Správce osobních údajů:
Mateřská škola Láz, Láz 7, Bohutín, 262 41 IČ: 70992436;
zastoupena Mgr. Kateřinou Bysterskou, ředitelkou školy;
telefon: 607 827 592; kontaktní e-mail: info@mslaz.cz

Kategorie osobních údajů:
Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří:
– údaje, jejichž zpracování nám ukládá zákonná povinnost
– informace, které nám poskytnete při komunikaci s námi
– údaje získané na základě souhlasu zákonných zástupců

Jedná se například o: Jméno; Příjmení; Titul; Datum narození; Místo narození; Rodné číslo;
Státní občanství; Místo trvalého pobytu; Doručovací adresa; Telefon; E-mail; Zdravotní
pojišťovna; Lékařské záznamy; Očkování; Soudní rozhodnutí o svěření do péče; Alergie;
Potvrzení o bezinfekčnosti; Zdravotní pojišťovna; Léky; Očkování; Potvrzení lékaře; Podpis;
Záznamy z PPP; čísla peněžního účtu.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:
Mezi základní právní předpisy patří:

561/2004 Sb. – Školský zákon;
563/2004 Sb. – Zákon o pedagogických pracovnících;

14/2005 Sb. – Vyhláška o předškolním vzdělávání;

364/2005 Sb. – Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení;

89/2012 Sb. – Občanský zákoník;

500/2004 Sb. – Správní řád;
75/2005 Sb. – Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků;

27/2016 Sb. – Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných;

499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů;

262/2006 Sb. – Zákon zákoník práce a další legislativa.

Účely zpracování osobních údajů:
– plnění zákonných povinností mateřské školy, včetně poskytování informací;
– plnění zákonných povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci školy;
– správa našich smluvních závazků a probíhajícího smluvního vztahu, včetně jednání se
smluvními stranami;
– zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, sítí, systémů, budov a pozemků
školy.

Uchovávání osobních údajů:
Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly
shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou Vaším
souhlasem.

Ochrana osobních údajů:

Uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena
tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením,
ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného
zpracování.
K osobním údajům mají přístup jen určení zaměstnanci a přístup k osobním údajům je
omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát.

Práva subjektu údajů:
Máte právo do míry přípustné podle platného zákona se na nás
obracet za účelem uplatnění práva:
– na přístup k osobním údajům,
– opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů,
– vzít souhlas kdykoliv zpět, i bez udání důvodu,
– požadovat výmaz osobních údajů, k nimž byl udělen souhlas,
– pokud by došlo k porušení povinnosti ochrany osobních údajů ze strany školy, můžete se
domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava
poskytuje, zejména žádosti o vysvětlení, námitky či stížnosti a dalších práv podle obecného
nařízení o ochraně osobních údajů.

Souhlas a jeho odvolání:
V některých případech zpracování, na které se nevztahuje jiný právní základ pro zpracování
osobních údajů, můžete být požádáni o výslovný souhlas.
Máte vždy možnost odvolat jakýkoli dřívější souhlas udělený ke konkrétnímu účelu.