Platby školného a stravného

Platby za stravné (Dle výživových norem dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.):
Záloha na stravné (1000,-) je hrazena při nástupu do MŠ a vyúčtována při odchodu dítěte ze školky.

Děti bez odpolední svačiny 32,- Kč
Děti na celý den 42,- Kč

Děti po odkladu školní docházky bez odpol. svačiny 36,- Kč
Děti po odkladu školní docházky 46,- Kč

Školné (úplata za předškolní vzdělávání):
Úplata za předškolní vzdělávání bude od 1. 1. 2024 zvýšena na 500,- Kč / měsíc. (z důvodu stále se zvyšujících cen za energie)

V době letních prázdnin jsou děti osvobozeny od úplaty. 
Platbu stravného a školného je možné provést pouze bezhotovostně formou inkasa (do 10. dne v měsíci) na účet Mateřské školy Láz: 51-8089620287/0100

Osvobozen od úplaty (Vyhláška 14/2005 Sb.) bude  zákonný zástupce:
– dítěte, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. V této době je pro něj předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
– který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
– kterému  náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
– fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

Od 1. 9. 2017 děti s odkladem školní docházky a předškolní děti, pro něž je vzdělávání povinné, neplatí úplatu za předškolní vzdělávání.