Informace pro rodiče

Organizace a provoz Mateřské školy Láz:

 1. Provozní doba je od 6.00 – 16.30 hodin
 2. Děti přichází do MŠ od 6.00 do 8,00 hodin, po domluvě i jindy během dne.
 3. Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelce ve třídě.
 4. Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez toho učitelka z důvodu bezpečnosti nikomu dítě předat nemůže.
 5. Do MŠ patří dítě pouze ZDRAVÉ. Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí a personálu, nepřijmout dítě zjevně nemocné.  
 6. Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni tento výskyt ohlásit v MŠ.
 7. Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, měli by tak učinit co nejdříve.
 8. Rodiče jsou povinni zaplatit stravné a školné dle školou stanoveného termínu.
 9. Rodiče mohou kdykoliv přijít do MŠ a zapojit se do výchovně vzdělávacích aktivit.
 10. Učitelka podává informace rodičům o jejich dětech vždy při předávání, ředitelka mimo to každé sudé pondělí od 16.30-17.30 hodin.
 11. Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po písemném upozornění zástupce dítěte tehdy:
  • když dítě nedochází do MŠ jeden měsíc bez omluvy
  • když zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ a jednání s ním je bezúspěšné
  • když ředitelka školy přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a zájmům dítěte
  • když je to vhodné na základě vyjádření odborníků v průběhu zkušební doby
 12. Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.